ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน
1.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต เฉพาะ ระดับ ปวส. ระดับ ปวส.ระบบปกติ (สายตรง และ ม.6) เท่านั้น
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
1.1
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
เฉพาะ ระดับ ปวส. ระบบปกติ (สายตรง,ม.6) เท่านั้น
วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 http://entrance60.cmtc.ac.th

ชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

1.2 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 http://entrance60.cmtc.ac.th

ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่
วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560
ในเวลาทำการเท่านั้น

2.) สมัครด้วยตนเอง ทุกระดับชั้น [ระดับ ปวช./ปวส.ระบบปกติ(สายตรง,ม.6),ปวส.ระบบทวิภาคี(สายตรง,ม.6)]
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
2.1
จำหน่ายคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมใบสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2560
ห้องงานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำหน่ายคู่มือ ชุดละ 100 บาท
2.2
สมัครด้วยตนเอง
- ระดับ ปวช. ตามวันที่ระบุในใบสมัคร
- ระดับ ปวส. ระบบปกติ (สายตรง,ม.6)เปิดรับสมัครทุกวันตามกำหนดการ
- ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี (สายตรง,ม.6)เปิดรับสมัครทุกวันตามกำหนดการ
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ ค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ระดับ ปวช. ฟรี
 • ระดับ ปวส. 100 บาท
3.) สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
3.1
ระดับ ปวช. วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ทั้งระดับ ปวช และ ปวส ให้มาเข้าทดสอบ ดังนี้

- ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
สอบข้อเขียน
- ภาคบ่าย เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ ณ แผนกวิชา ที่สมัครเรียน
3.2
ระดับ ปวส. วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4.) ประกาศผลสอบ
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
4.1
ระดับ ปวช. วันที่ 6 เมษายน 2560
บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ :
http://www.cmtc.ac.th
4.2
ระดับ ปวส. วันที่ 18 เมษายน 2560
บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ :
http://www.cmtc.ac.th
5.) รายงานตัว
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
5.1
ระดับ ปวช. วันที่ 9 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
5.2
ระดับ ปวส. วันที่ 22 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้นำ
 • บัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรประจำตัวนักศึกษาเดิม หรือ
 • บัตรที่ราชการออกให้ มาแสดงด้วย
6.) มอบตัว
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
6.1
ระดับ ปวช. วันที่ 20 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อทำสัญญากับสถานศึกษา
6.2
ระดับ ปวส. วันที่ 29 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเพื่อขอรับใบเสร็จ ณ ห้องการเงิน
ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
7.) ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
7.1
ระดับ ปวช. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2
ระดับ ปวส. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.) ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
8.1
ระดับ ปวช. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ อาจจะถูกตัดสิทธิ์ การเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.2
ระดับ ปวส. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หมายเหตุ

นักเรียนนักศึกษา ที่มาสมัครด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. การแต่งกาย
  1. ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษาเดิม หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เท่านั้น (ไม่สวมรองเท้าแตะ /กางเกงยีนส์/เสื้อยืด/ไม่ใส่ตุ้มหู)
 2. ให้เตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ มายื่นต่อคณะกรรมการรับสมัคร ดังนี้
  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน (ที่ออกให้โดยสถานศึกษาต้นสังกัด)
   จำนวน 1 แผ่น
  2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   จำนวน 1 แผ่น
  4. กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บันทึกแจ้งประวัติบุคคล เป็นหลักฐานแทน ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
   จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
   จำนวน 2 ใบ

โปรดติดตามกำหนดการต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาที่ http://entrance60.cmtc.ac.th


หมดเขตรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สมัครสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560


 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ต
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
2101
สาขางานยานยนต์ (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
55
162
0
0
0
2
2102
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
60
41
0
0
0
3
2103
สาขางานผลิตภัณฑ์ (ช่างเชื่อมโลหะ)
38
13
0
0
0
4
2104
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
87
102
4
0
0
5
2105
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
47
33
5
0
0
6
2106
สาขางานก่อสร้าง
70
84
16
0
0
7
2108
สาขางานสถาปัตยกรรม
52
30
13
0
0
8
2111
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
24
9
0
0
0
9
2112
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
29
22
1
0
0
10
2127
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
34
7
1
0
0
11
2128
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
15
26
3
0
0
12
2901
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
71
21
18
0
0
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ต
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
31011
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
57
0
11
0
2
31013
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
28
71
1
44
1
3
31021
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
40
26
0
1
0
4
31031
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (สายตรง) (ช่างเชื่อมโลหะ)
31
28
0
0
0
5
31032
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) (ช่างเชื่อมโลหะ)
59
25
2
8
0
6
31043
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (สายตรง)
52
64
5
11
0
7
31044
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6)
33
64
7
53
5
8
31051
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
22
18
0
1
0
9
31052
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย (สายตรง)
34
8
0
2
0
10
31053
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6)
71
15
0
12
3
11
31056
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
12
8
0
8
1
12
31061
สาขางานก่อสร้าง
35
50
7
8
1
13
31081
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
39
23
10
2
2
14
31111
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
11
7
0
1
0
15
31151
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (สายตรง จบจาก ปวช.)
15
2
0
1
0
16
31152
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (ม.6)
15
5
4
5
2
17
31271
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (สายตรง)
32
7
0
2
0
18
31272
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6)
37
0
0
3
1
19
39011
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง) (รับเฉพาะผู้จบ ปวช.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
25
17
4
4
1
20
39012
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
25
14
12
7
3
21
39013
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทวิภาคี (สายตรง) (รับเฉพาะผู้จบ ปวช.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
37
1
1
0
0

สถิติยอดการรับสมัคร ด้วยตนเอง วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 (ระดับ ปวช.)
วันที่รับสมัคร (ด้วยตนเอง)
ชาย
หญิง
รวม
วันจันทร์
27 มีนาคม 2560
219
28
247
วันอังคาร
28 มีนาคม 2560
148
12
160
วันพุธ
29 มีนาคม 2560
125
16
141
วันพฤหัสบดี
30 มีนาคม 2560
57
5
62
รวม
549
61
610

สถิติยอดการรับสมัคร ด้วยตนเอง วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 (ระดับ ปวส.)
วันที่รับสมัคร (ด้วยตนเอง)
ชาย
หญิง
รวม
วันจันทร์
27 มีนาคม 2560
141
16
157
วันอังคาร
28 มีนาคม 2560
163
13
176
วันพุธ
29 มีนาคม 2560
143
17
160
วันพฤหัสบดี
30 มีนาคม 2560
63
7
70
รวม
510
53
563

 

กราฟแสดงยอดรับสมัคร วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560


สถิติยอดการรับสมัคร
รูปแบบการสมัคร
ชาย
หญิง
รวม
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
184
20
204
สมัครด้วยตนเอง
1060
114
1174
รวม
1244
134
1378

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร