ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  2 คน
1.) สมัครทางอินเตอร์เน็ต เฉพาะ ระดับ ปวส. ระดับ ปวส.ระบบปกติ (สายตรง และ ม.6) เท่านั้น
ลำดับที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
1.1
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
เฉพาะ ระดับ ปวส. ระบบปกติ (สายตรง,ม.6) เท่านั้น
วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 http://entrance60.cmtc.ac.th

ชำระเงินที่
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

1.2 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560 http://entrance60.cmtc.ac.th

ชำระเงินค่าสมัคร ได้ตั้งแต่
วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560
ในเวลาทำการเท่านั้น

2.) สมัครด้วยตนเอง ทุกระดับชั้น [ระดับ ปวช./ปวส.ระบบปกติ(สายตรง,ม.6),ปวส.ระบบทวิภาคี(สายตรง,ม.6)]
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
2.1
จำหน่ายคู่มือสมัครเข้าศึกษาต่อพร้อมใบสมัคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2560
ห้องงานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
จำหน่ายคู่มือ ชุดละ 100 บาท
2.2
สมัครด้วยตนเอง
- ระดับ ปวช. ตามวันที่ระบุในใบสมัคร
- ระดับ ปวส. ระบบปกติ (สายตรง,ม.6)เปิดรับสมัครทุกวันตามกำหนดการ
- ระดับ ปวส. ระบบทวิภาคี (สายตรง,ม.6)เปิดรับสมัครทุกวันตามกำหนดการ
วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ ค่าสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • ระดับ ปวช. ฟรี
 • ระดับ ปวส. 100 บาท
3.) สอบวัดความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
3.1
ระดับ ปวช. วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2560
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ทั้งระดับ ปวช และ ปวส ให้มาเข้าทดสอบ ดังนี้

- ภาคเช้า เวลา 9.00 - 12.00 น.
สอบข้อเขียน
- ภาคบ่าย เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ ณ แผนกวิชา ที่สมัครเรียน
3.2
ระดับ ปวส. วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2560
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
4.) ประกาศผลสอบ
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
4.1
ระดับ ปวช. วันที่ 6 เมษายน 2560
บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ :
http://www.cmtc.ac.th
4.2
ระดับ ปวส. วันที่ 18 เมษายน 2560
บอร์ดประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เว็บไซต์วิทยาลัยฯ :
http://www.cmtc.ac.th
5.) รายงานตัว
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
5.1
ระดับ ปวช. วันที่ 9 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
5.2
ระดับ ปวส. วันที่ 22 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ให้นำ
 • บัตรประจำตัวผู้สมัคร หรือ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรประจำตัวนักศึกษาเดิม หรือ
 • บัตรที่ราชการออกให้ มาแสดงด้วย
6.) มอบตัว
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
6.1
ระดับ ปวช. วันที่ 20 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำผู้ปกครองมาด้วยเพื่อทำสัญญากับสถานศึกษา
6.2
ระดับ ปวส. วันที่ 29 เมษายน 2560
08.30 - 15.30 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงเพื่อขอรับใบเสร็จ ณ ห้องการเงิน
ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์
7.) ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
7.1
ระดับ ปวช. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
7.2
ระดับ ปวส. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.) ปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ที่
รายการ
วัน - เวลา
สถานที่
หมายเหตุ
8.1
ระดับ ปวช. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ผู้ไม่เข้ารับการปฐมนิเทศ อาจจะถูกตัดสิทธิ์ การเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
8.2
ระดับ ปวส. ตามกำหนดการที่ได้รับในวันรายงานตัว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

หมายเหตุ

นักเรียนนักศึกษา ที่มาสมัครด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. การแต่งกาย
  1. ต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนนักศึกษาเดิม หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เท่านั้น (ไม่สวมรองเท้าแตะ /กางเกงยีนส์/เสื้อยืด/ไม่ใส่ตุ้มหู)
 2. ให้เตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ มายื่นต่อคณะกรรมการรับสมัคร ดังนี้
  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน (ที่ออกให้โดยสถานศึกษาต้นสังกัด)
   จำนวน 1 แผ่น
  2. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนา ทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   จำนวน 1 แผ่น
  4. กรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้บันทึกแจ้งประวัติบุคคล เป็นหลักฐานแทน ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
   จำนวน 1 ชุด
  5. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หรือชุดสุภาพ ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
   จำนวน 2 ใบ

โปรดติดตามกำหนดการต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอดเวลาที่ http://entrance60.cmtc.ac.th


หมดเขตรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้สมัครสามารถ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560


 
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ต
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
2101
สาขางานยานยนต์ (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
72
0
0
0
0
2
2102
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
32
0
0
0
0
3
2103
สาขางานผลิตภัณฑ์ (ช่างเชื่อมโลหะ)
56
0
0
0
0
4
2104
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
88
0
0
0
0
5
2105
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
32
0
0
0
0
6
2106
สาขางานก่อสร้าง
88
0
0
0
0
7
2108
สาขางานสถาปัตยกรรม
56
0
0
0
0
8
2111
สาขางานซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
10
0
0
0
0
9
2112
สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
16
0
0
0
0
10
2127
สาขางานเมคคาทรอนิกส์
16
0
0
0
0
11
2128
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
16
0
0
0
0
12
2901
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
44
0
0
0
0
   
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับ
รหัสสาขา
สาขางาน
จำนวนที่รับ
จำนวนที่สมัคร
ด้วยตนเอง
อินเทอร์เน็ต
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
1
31011
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (สายตรง) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
0
0
11
0
2
31013
สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ม.6) (รับทั้งนักเรียนชายและหญิง)
32
0
0
45
1
3
31021
สาขางานเครื่องมือกล (ช่างกลโรงงาน)
16
0
0
1
0
4
31031
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (สายตรง) (ช่างเชื่อมโลหะ)
16
0
0
0
0
5
31032
สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) (ช่างเชื่อมโลหะ)
32
0
0
11
0
6
31043
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (สายตรง)
48
0
0
14
0
7
31044
สาขางานไฟฟ้ากำลัง (ม.6)
32
0
0
62
5
8
31051
สาขางานเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม
16
0
0
1
0
9
31052
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครื่อข่าย (สายตรง)
16
0
0
2
0
10
31053
สาขางานคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (ม.6)
32
0
0
14
3
11
31056
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
12
0
0
8
1
12
31061
สาขางานก่อสร้าง
48
0
0
9
1
13
31081
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม
16
0
0
2
2
14
31111
สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา
10
0
0
1
0
15
31151
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (สายตรง จบจาก ปวช.)
15
0
0
1
0
16
31152
สาขางานเทคนิคกายอุปกรณ์ (ม.6)
15
0
0
6
2
17
31271
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (สายตรง)
28
0
0
2
0
18
31272
สาขางานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6)
28
0
0
3
2
19
39011
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (สายตรง) (รับเฉพาะผู้จบ ปวช.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
22
0
0
6
1
20
39012
สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)
22
0
0
9
3

สถิติยอดการรับสมัคร ด้วยตนเอง วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 (ระดับ ปวช.)
วันที่รับสมัคร (ด้วยตนเอง)
ชาย
หญิง
รวม
วันจันทร์
27 มีนาคม 2560
0
0
0
วันอังคาร
28 มีนาคม 2560
0
0
0
วันพุธ
29 มีนาคม 2560
0
0
0
วันพฤหัสบดี
30 มีนาคม 2560
0
0
0
รวม
0
0
0

สถิติยอดการรับสมัคร ด้วยตนเอง วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 (ระดับ ปวส.)
วันที่รับสมัคร (ด้วยตนเอง)
ชาย
หญิง
รวม
วันจันทร์
27 มีนาคม 2560
0
0
0
วันอังคาร
28 มีนาคม 2560
0
0
0
วันพุธ
29 มีนาคม 2560
0
0
0
วันพฤหัสบดี
30 มีนาคม 2560
0
0
0
รวม
0
0
0

 

กราฟแสดงยอดรับสมัคร วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560


สถิติยอดการรับสมัคร
รูปแบบการสมัคร
ชาย
หญิง
รวม
สมัครทางอินเทอร์เน็ต
208
21
229
สมัครด้วยตนเอง
0
0
0
รวม
208
21
229

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708
Chiang Mai Technical College (Since 2008) All rights reserved.
พัฒนาโดยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ e-mail :
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร